Beca de Mobilitat de la SCACVE

Termini: 30/04/2024
Dotació: 3.000€
Objectiu

L’objectiu de la beca de mobilitat SCACVE és promoure la formació mitjançant el finançament de la estada en un servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular d’una institució estrangera.

Bases

A) Objectiu: L’objectiu de la beca de mobilitat SCACVE és promoure la formació mitjançant el finançament de la estada en un servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular d’una institució estrangera.

B) Convoca: La Societat Catalana d’Angiologia i Cirurgia Vascular i Endovascular (SCACVE) convoca tres beques de 3.000 Euros.

C) Esponsoritza: La Societat Catalana d’Angiologia i Cirurgia Vascular i Endovascular

D) Destinataris de la beca:

1.- Metges en període de formació MIR en Angiologia i Cirurgia Vascular: 2 beques.

2.- Especialistes junior (fins a 2 anys després de la finalització del període MIR): 1 beca.

Aquesta distribució en l'assignació de les beques podrà variar en funció del nombre de candidats presentats i la valoració curricular per part del comitè científic, en funció dels barems establerts.

Per poder optar a la beca, els destinataris han de ser socis numeraris de la SCACVE i estar al corrent de pagament de les quotes. També serà imprescindible l'assistència a les sessions del curs acadèmic així com la inscripció en els congressos de la SCACVE.

E) Convocatòria de la beca: La data de convocatòria es a partir del 1 de Març fins el 30 d’Abril del 2024.

F) Documentació a presentar i termini de presentació:

1.- Carta de sol·licitud dirigida al secretari de la SCACVE, argumentant la decisió del centre escollit per a la formació amb la descripció dels objectius que es pretenen assolir.

2.- Certificació del centre on s’està realitzant la residència (informe del cap de servei), o bé, on es troba treballant actualment.

3.- Carta d’acceptació del director del servei on s’hagi de realitzar el període formatiu. El període de realització d’aquesta activitat haurà de ser posterior a la data de concessió de la beca.

4.- Currículum vitae.

El termini de presentació de la documentació finalitza el dia 30 d’Abril del 2024. Tota la documentació serà remesa al secretari de la SCACVE en el termini estipulat a través del correu electrònic de la SCACVE: secretariascacve@gmail.com.

G) Dotació: La beca està dotada amb 3.000 Euros. Aquest import resta subjecte a la fiscalitat vigent.

H) Jurat: El jurat estarà format pel Comitè Científic de la SCACVE i pel Secretari de la Junta Directiva que tindrà veu però no vot. La decisió necessita una majoria simple dels membres del jurat i serà inapel·lable.

I) Notificació de la resolució del jurat: La resolució del jurat es farà pública durant l’Assemblea General Ordinària de la SCACVE del dia 11 de maig del 2024, en el marc del congrés anual on es farà entrega de la beca.

J) Exposició en una de les sessions acadèmiques del curs 2024-2025. Els/Les guanyadors/es de la beca SCACVE haurà/n d’exposar un informe de la seva estada a part d'enviar aquest informe a la Secretaria de la Societat a l’adreça: secretariascacve@gmail.com.

K) La Junta Directiva de la SCACVE es reserva el dret de decidir qualsevol incidència que es presenti en la convocatòria.